Ekincilik Sigortaları Havuzu’nda riziko ve prim oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Cumhurbaşkanlığının laf ile ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişmeyen kapsamında bitkisel mahsulat amacıyla meşbu esas riski ile gelişigüzel fırtına, hortum, ateş, göçü, hareket, baskın ve taşma, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, cehre ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı cirim kaybı zararı ve günâşık ürününde kuş zararı ilişik riskleri meşbu paketi halinde verilecek.

Bu sevgili risklere arttırma yerine, isteğe izlemek üzere örtüsüz alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, semere bahçeleri ile bağlarda meşbu ağı, örtü ve bindi (telli edep) sistemleri ile bu sistemlerin altında kâin mahsulat, sonuç ağaçları, asmalar ve fidanlar üzere mahmul ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, altıntop, sulu zırtlak, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde yunak çekicilik zararı riski, ilişkin genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine mukayyet çiftçilerin, şahsiyet, işaret ve yerey bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu aracılığıyla güvence altına alınacak.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve bezek bitkisi fidanlarında paket halinde komple, fırtına, hortum, cuşuhuruş, heyelan, sarsıntı, anahtar çarpması, kar ağırlığı, sel ve taşma riskleri ile yaban domuzunun yalnız fidanlara verdiği zararlar, ait genel şerait ile tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine mukayyet çiftçilerin, şahıs, im ve yer bilgileri dikkate alınarak, Ekincilik Sigortaları Havuzu eliyle güvence altına alınacak.

Köy bazlı susuzluk verim sigortasıyla, kuru ziraat alanlarında yetiştirilen buğday, rüşvet, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil yasmık ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, komple paketi dışındaki kuraklık, külot, sıcak rüzgar, sıcak albeni dalgası, çılgın nem, şiddetli yağmur risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şerait ile tarife ve talimatlar kapsamında Maraba Vasıta Sistemine kayıtlı çiftçilerin, kişi, kitap ve yer bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu marifetiyle
inanca altına alınacak.

Seralar için meşgul ana riski ile birlikte fırtına, hortum, hararet, göçü, zelzele, dominant ve taşma ile pusat çarpması, kar ve komple ağırlığı munzam riskleri ile seranın antik malzemesi, yapım (teşrih) kıymetlerinin aracısız aynı zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve muhaceret masrafları paket halinde ilgilendiren genel koşullar ile tarife ve talimatlar kapsamında Örtü Şeş Araç Sistemine kayıtlı çiftçilerin, şahıs, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşıt sistemlerine mukayyet büyükbaş hayvanat üzere ahiret yolculuğu riski ve melfuf yerine isteğe tutkun olmak için arakçılık, yıldırı, iş bırakımı, lokavt ve ahali hareketleri riskleri ilişik umumi koşullar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut kuruluş, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Ekincilik
Sigortaları Havuzu vasıtasıyla teminat altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşıt sistemlerine mukayyet küçükbaş hayvanlar üzere ahiret yolculuğu riski ve ekleme yerine isteğe izlemek amacıyla arakçılık riski ilişik genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında kâin organizasyon, pres ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu vasıtasıyla teminat altına alınacak.

Ekincilik ve Orman Bakanlığı pusat sistemlerine mukayyet, ilişkin sistemde üretim yapılan, bio-asayiş ve hijyen tedbirleri münfail tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile kategorik ve nısıf berrak sistemde yetiştirilen kümes hayvanları üzere ahiret yolculuğu riski ilgilendiren umumi şartlar ile tanıtmalık ve talimatlar kapsamında bulunan üretim, pres ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu aracılığıyla inanca altına alınacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen akarsu ürünleri üzere hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, sıkıntı, hortum, zelzele, sel ve su baskını, engebe, predatörler, su yosunu patlaması zımnında meydana mevrut ahiret yolculuğu riski ile isteğe izlemek üzere mahpus ve ağlar üzere avarız, predatör saldırısı, fırtına, hortum, zelzele, baskın ve taşkın riskleri, su ürünleri ile tekke ve ağlar için arakçılık riski, ilgilendiren genel şartlar ile prospektüs ve talimatlar kapsamında Akarsu Ürünleri Vasıta Sistemine kayıtlı olan işletmelerin
kâin yapı, pres ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Ekincilik Sigortaları Havuzu yoluyla güvence altına alınacak.

Arıcılık Pusat Sistemine mukayyet plakalı kovanlar amacıyla sıkıntı, hortum, ateş, göçü, sarsıntı, yeğin ve taşkın, anahtar çarpması, taşımalık ile yırtıcı hayvan saldırısı riskleri ilgilendiren umumi şartlar ile prospektüs ve talimatlar kapsamında mevcut yapı, pres ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu vasıtasıyla inanca altına alınacak.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, mahsulat ve riskler sigorta edilmeyecek.

Tarım Sigortalan Havuzu yoluyla sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, mahsulat ve riskler ile ilişik umumi şerait, prospektüs ve talimatlarla kapsam dışı mevdu haller ve kayıplar, 14/6/2005 günlü ve 5363 mahdut Tarım Sigortaları Kanununun 17’nci maddesindeki uygulama yılında kayran kayran riskler beyninde sayılmayacak. 

Prim desteği

Karar kapsamında belirlenen riskler amacıyla 2021 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilişkin tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak
karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağgülünde verilen prim desteğine ilave kendisine, hemen külot riski primine bu desteğin 1/3’ü oranında eklenmiş prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilişkin tertibinden Ekincilik Sigortalan Havuzuna aktarılarak karşılanacak.

Köy bazlı susuzluk ürün sigortasında ise sigorta priminin % 60T oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacak.

Meteorolojik veri paylaşımı

5363 mahdut Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tayin çalışmalarının enerjik bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Umumi Müdürlüğü, günlük ve/veya mahiye meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar süresince ücretsiz namına paylaşılacak.

Cezai ahkâm

Nahak yere yapılan sübvansiyon ödemeleri, ifa tarihinden itibaren, 21/7/1953 günlü ve 6183 çevrilmiş Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuncu faizi ile birlikte mezkûr Kanun hükümlerine bakarak ferasetsiz alınacak. Nahak Yere ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen töz ve
tüzel eşhas, vurdumduymaz alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar.

5363 dar Kanun ile belirlenen sigorta primi terviç ödemelerinden, idari vebal sonucu planlı belgelerle yapılan ödemeler aut, nahak yere yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, ilkokul sene süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Değişmeyen 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Share: