Emlak Valüasyon Sistemi’nde ayrım

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı”na bakarak, mekansal planlama sistemi, merkezin düzenleyici ve denetleyici gösteriş üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, kuma değişmeyen kabul etme süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecek.İmar planı strateji, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik icraat sürdürülecek ve ümran planlarının imal, uygulama ve fark süreçlerinin mevzuatta düzlük düzlük kriterlere bakarak denetlenmesine ilgilendiren mekanizmalar deli dolu hale getirilecek. İzleme ve teftiş üzere mümasil alternatifleri geliştirilecek. 

İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgelerin koşullarına göre çeşitlendirilmesi için mütenavip yöntemler geliştirilecek ve deneyim paylaşımı sağlanacak.

Bu kapsamda, mamure uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek, bayındırlık hakkı transferi, trampa ve derece doğruca mamure uygulamaları kabilinden alternatif yöntemler üzere yaygınlaştırma çalışmaları yapılacak ve eğitimler düzenlenecek.

Mimarlık ve şehircilik itibarıyla özgün değerlere sahip yörelere ilgili planlama ve mimarlık yapılaşma kurallarının yazılması desteklenecek.

Yurt valüasyon sistemi geliştirilecek. Taşınmazlar Valüasyon Sistemi üzere lazım kanuncu, kurumsal ve beceri altyapıya dair düzenleme ve düzeltme önerileri geliştirilecek. Şişko değerleme sistemine yönelik marifet ve değerleme standartları oluşturulacak.

Coğrafi vukuf sistemlerinin millî düzeydeki işlerliğini nail olmak üzere lazım stratejiler belirlenecek ve bu doğrultuda gösteri planı hazırlanacak. Bu alandaki proje ve faaliyetlerin uyumlaştırılması ve ana kullanımında etkinliğin sağlanmasına yönelik izlem ve eylemler ortaya konulacak.

591 BİN 827 BAĞIMSIZ BİRİM, RİSKLİ YAPI OLARAK TESPİT EDİLDİ

6306 basit Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ilk Teşrin 2018 bakımından bütün 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 28 bin 122 hektar alanda 230 sayı riskli kayran, 140 kentsel inkılap ve aksiyon proje alanı ve 9 sayı restorasyon alanı zar edildi. Ayrıca 29 ilde toplamda 43 bin 635 hektarlık 160 skor çekince bina alanı belirlendi.

 Riskli yapıları tayin etmek için 57 üniversite, 15 amme ortaklı şeriklik, 1 amme kurumu, 4 sivil cemiyet kuruluşu, 607 tüzel yaşama, 315 çatı denetleme kuruluşu ve 52 yapı laboratuvarı ve 1 iz odası oluşmak için mecmu 1052 çalım ve kuruluş lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlarca 516 bin 853 basamak ve 74 bin 974 gelişim yerini barındıran bütün 591 bin 827 bağımsız milletvekili vahit riskli bina kendisine belirleme edildi.

DÖNÜŞÜME 6 YILDA 8,1 MİLYAR LİRA HARCANDI

 Inkılap Projeleri Özel Hesabı’nın ihdas edildiği 2012’den itibaren, ilkin kurumsal ve ferdî kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları doğmak amacıyla yaklaşık 8,1 bilyon lira gider yapıldı. 2017 yılında tahminî 817 bin kendisine tutum edilen hane ihtiyacına değer ise bina kullanma izni düzlük bölük sayısı 823 bin kendisine gerçekleşti.

 Bu yılın haziran kocaoğlan itibarıyla tahminî 397 bin bölük amacıyla bina kullanma izni makbuz. Şişman Hane İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2003’ten itibaren inşaatına başlanan 831 bin 334 konutun 641 bin 423’ü, 2018 Eylül ayı sonu bakımından toplumsal ve beceri donatılarıyla alay malay tamamlandı. 

 Kentsel dönüşümde öncelikle kıyamet riski haiz alanların toplumsal, hesaplı ve çevresel boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, elan mukavim ayla getirilmesi ve kentsel ekonominin yaşam kalitesiyle gelişigüzel güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda riskli alanlara yönelik kentsel tahavvül uygulamaları için millî ve domestik düzeyde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler geliştirilecek.

 Kentsel dönüşümde, niteliği ve süreçleri bol tanımlanmış, sosyo-hesaplı boyutları güçlendirilmiş ve katılımcı benzeri yaklaşıma raci totaliter bire bir aplikasyon modeli yapılacak. Bu modelin mevzuat altyapısı oluşturulacak ve merkezi ve yerel idarelerin ustalık, mali ve idari kapasiteleri bu doğrultuda güçlendirilecektir. Ayrıca, bu modeli destekleyecek, evcil ve merkezi uygulamaları yönlendirecek planlama kriterleri belirlenecek.

 Konut piyasasında yeryüzü-dilek dengesinin kurulabilmesi amacıyla kapsamlı, güvenilir, düzenli fen altyapısı oluşturulacak ayrıca kentsel transformasyon projelerinin içtimai boyutunun güçlendirilmesine yönelik analiz çalışmaları yapılacak.

 Kentsel transformasyon projelerinin vatandaşın ümit ve ihtiyaçlarını, toplumsal ve kültürel değerlerini ve katılımını gözetmesi motivasyon edilecek. Bu kapsamda, içtimai çözümleme yöntemleri geliştirilerek saha uygulamalarına geçilecek ve sonuçlar değerlendirilecek.

 Kentsel inkılap uygulamalarıyla tarihi ve geleneksel site merkezlerinin canlandırılması faaliyetleri kapsamında evcil yönetimlere beceri ve finansal destek sağlanacak.

 Kentsel inkılap faaliyetlerinin il bazında hazırlanacak toplumsal kapsam ve altyapıya etkilerinin üstelik dikkate alındığı takip belgeleri doğrultusunda hazırlanmasına yönelik çalışmalar yaygınlaştırılacak.

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN BARINMA İHTİYACI İÇİN RAPORU HAZIRLANACAK

Yerel düzeyde de önceliklendirme kriterleri geliştirilecek ve yerel  yönetimler için kentsel transformasyon strateji belgesi istihzar rehberi oluşturulacak.

Kentsel transformasyon uygulamalarında planlama ilkeleri ve kriterlerinin  çok kullanımı sağlanacak.

Mıhlı, bulutsuz, emniyetli, çevre ve yavru dostu konut ve basamak  alanlarının geliştirilmesi üzere mevcut standartlar gözden geçirilerek  yenilenecek; yasal, yönetsel ve finansal mekanizmalar bu yönde güçlendirilecek.

Bölük projelerinde az gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar,  öğrenciler üzere dezavantajlı grupların tahaffuz ihtiyacının karşılanmasına yönelik  bire bir araştırı raporu da hazırlanacak.

“SIFIR ÇEVIK PROJESİ” UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Kentsel ast çatı çalışmaları kapsamında İLBANK’ın yürüttüğü Su ve  Lağım Döşemi Programından (SUKAP) faydalanan proje sayısı Ilkgüz 2018 bakımından  1289’e ulaştı. 2011-2018 döneminde merkezi hile bütçesinden  kestirmece 3,4 bilyon liralık armağan ve uygun şartlarla 5,3 milyar liralık yüreklilik bile İLBANK  aracılığıyla belediyelere proje karşılığı tahsis edildi.

İçme suyu ve kanalizasyon yatırım taleplerinin dosdoğru tıpkısı şekilde  yönetilebilmesi için ait kurumlara müteveccih finansman modelleri geliştirilecek.

Öte yandan, atılmış su arıtma tesisi dalavere modeli geliştirilecek.  Böylecene bulunan evsel atılan su arıtma tesisleri incelenerek Türkiye genelinde  uygulanacak evsel atılan su tasfiye tesislerinin finansmanı, işletilmesi ve  denetimine yönelik mümasil ortaya konulacak.

Cellat atılan yönetiminde ise mahalli yönetim birliklerinin etkin  çalışmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

“Sıfır Atık Projesi” uygulamaları amme kurumlarında  yaygınlaştırılacak.

PERSONELİN NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLECEK

Mahalli idarelerin henüz çalışkan, acul ve nitelikli hizmet sunabilen,  murahhas, transparan, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten  ve finansal sürdürülebilirliği sağlamış tıpkı yapıya kavuşturulmaları ve vatandaşlara  ehliyetli hizmet sunmaları asıl amacını oluşturuyor.

Bu kapsamda beribenzer ölçekli belediyelerin toplumsal donatı projeleri için  finansman modeli geliştirilecek. Mali gücü sınırlı ve borçlanma kapasitesi  olmayan süfli ölçekli ve finansal durumu sıkıntılı belediyelerde toplumsal donatı ihtiyaç  analizi çalışması yapılacak.

Mahalli idarelerde etkin personelin niteliğini artırmaya yönelik  eğitimler verilecek.

Büyükşehir belediyelerinin bakım tike yöntemleri yıpranmamış benzeri benzer  çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme  çalışmaları sürdürülecek.

Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik  maharet standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Çevre mevzuatının eksiklikleri giderilecek, çalışkan uygulanması üzere  takdir, takip, denetleme, arama ve raporlama altyapısı etkinleştirilecek.

Antrparantez, iklim değişikliği ile uğraş ve ahenk üzere ulusal uygulamalar  güçlendirilecek.

Share: