Yonga krizinde normalleşme yakın değil!

Serencam dönemde sayılarının yetersizliği, sunulan hizmetin kalitesi, taksimetrelerde yapılan usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen taksilerle ilişkin eskimemiş bire bir talimatname hazırlandı. Resmi Ceride’da yayımlanarak yürürlüğe giren eskimemiş düzenlemeye göre, önceden prospektüs yüklemeye makul olan taksimetrelerde, prosedür 20 ahit geçmiş yapılabilecek ve meri olacağı tarihte spontane yerine uygulamaya girecek. Fakat başlangıçta prospektüs yüklemeye makul olmayan taksimetrelerde tanıtmalık yüklemesi prospektüs farklılık tarihinden itibaren yapılabilecek.

İşte zaman yayımlanan yönetmelikteki bilcümle düzenlemelerin birlik metni:

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKSİMETRE ISTIKŞAF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
HUSUS 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sınırlanmış Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Taksimetrelerin, muayeneleri sonucunda ayarının berbat olduğu tayin edilenlerin tamirat ve/veya ayarları ile tanıtmalık yüklemesi tamir ve ayar servislerinde yaptırıldıktan sonra muayene işlemleri araştiri servisleri marifetiyle yapılır.

a) Ilkin prospektüs yüklemeye akla yatkın olan taksimetrelere tarife yüklemesi işlemi ait mülk müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve derece servislerince ilgilendiren çekicilik/yapı aracılığıyla yayımlanan prospektüs ayrım tarihinden yirmi çalışma günü öncesinden yapılmaya başlanabilir. Önceleri yüklenen tarife, tanıtmalık farklılık tarihinden itibaren muteber tamam ve bahis konusu tarihte tabiatıyla adına uygulamaya girer. Önceden tanıtmalık yüklemeye akıllıca sıfır taksimetrelerde ise tarife yüklemesi, prospektüs mübayenet tarihinden itibaren yapılır.

b) Tarife yüklemesinin prospektüs mübayenet tarihinden önceki yapılması yahut taksimetrenin onarım edilmesi yerinde, tamir ve derece servisi aracılığıyla taksimetrenin, ayarlarına engelleme edilebilecek parçalanmamış noktalarına, idraksiz dönüşümsüz yerine aynı sefer kullanılabilen, çıkartıldığında nakız olan ve üstünde sıra numarası, yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasının bulunduğu kelebek işaret veya kendinden yapışma özelliğine erbap ve çıkartıldığında bozma olan sitikır ıstampa uygulanır. söz konusu nitelik araştirma işlemi tamamlanıncaya kadar kullanıcı eliyle müdafaa edilir.

c) Tamirat ve derece servislerinin kullanacağı kelebek veya sitikır mühürler, tamir ve derece servisleri tarafından yaptırılır.”

KONU 2 – Benzeri Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İlk, mevkut, şappadak, hoşnutsuzluk ve istif muayeneleri böylecene damgaları bozma olunan taksimetrelerin makule onayı değişikliğine etken vermeyecek tamir ve derece işlemlerinden sonradan ilk muayenesi, taksiye montajının yapılmasından itibaren yeryüzü geç ilkokul çalışma günü içerisinde kullanıcı vasıtasıyla yaptırılır. Bu tetkik, 9 uncu maddede belirtilen periyodik muayene hükümlerine göre; damgalama işlemleri ise soy onayına temel ıstampa planında tamlanan şekilde, taharri servisleri tarafından gerçekleştirilir. Kullanıcı, onarım ve ayar servisine yaptırdığı işlemlere ilgilendiren tamir ve ayar servisi vasıtasıyla imzalanan, kaşelenen, kullandığı kelebek yahut sitikır mührün saf numarası ve muamele tarihini içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı muayene servislerine ve muayenesiz olduğu en çok ilkokul çalışma günü süresince temenni edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

KONU 3 – Tıpkısı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kullanıcı, bu özellik çerçevesinde tamirat ve değer servisinde yaptırdığı işlemlere ilişik tamirat ve değer servisi aracılığıyla imzalanan, kaşelenen ve işlem tarihi, kullandığı kelebek veya sitikır mührün dizi numarası ile gerekçeyi içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı istikşaf servisine ve muayenesiz olduğu süre içerisinde istek edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

KONU 4 – Bir Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin bir numara ve dördüncü fıkralarında düzlük düzlük “Ek-2’da” ibareleri “Ilişik-5’te” namına değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖN 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanı yürütür.

Uçan taksinin deneyim uçuşları başladı

 

Etkin taksi şirketlerine ihtar: Düzeltin!

 

İstanbul’dan Türkiye’nin dört yanına korsan göçüm zehir

 

Share: