18 yaş altına BES komisyondan geçti

On sekiz yaşından küçüklerin Bireysel Tekaütlük Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte mevcut bakım sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Gidiş Geliş Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali yüklülük sigortası kapsamı dışında küsurat konuların yeniden düzenlenmesini üstelik içeren Sigortacılık ile Başka Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Benzeri Yasa Mesabesinde Kararnamede Başkalık Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda akseptans edildi.

DÜRÜST Fırka milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle motorlu vesait zorunlu finansal külfet sigortası kapsamındaki ödence hesaplamalarında aranjman yapılıyor. Buna göre, bu tazminatlardan derece kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Destekten mahrum kalma tazminatı ve sonsuz günah tazminatı, ulusal doğum ve ahiret yolculuğu istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburi mali sıkıntı sigortası umumi şartlarında yüzdelik 5’i geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak maltalık anüiteleri ile umumi kabul görmüş aktüerya kurallarına makul olarak hesaplanacak.

Daim yanılma oranının tespitinde asıl alınacak mevzuat, zorunlu mali yüklülük sigortası umumi şartlarında belirtilecek.

Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan zararlar sigorta sözleşmesinde teminat altına alınan riziko ile bağdaşmadığından, bahis konusu şahıslar ve araçların uğradıkları zararların, zorunlu finansal sıkıntı sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı “Mali İstikrar Komitesi” kendisine değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.

Mali İstikrar Komitesi, mali sistemin sürdürülebilir konuşu büyümeyi zinde tıpkısı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilişkin kurumlar beyninde teşrikimesai ve eşgüdümün sağlanması üzere kuruluyor.

Encümen; Kaynak ve Maliye Bakanının başkanlığında Hazne ve Maliye Icra Vekili Yardımcısı, Izleme ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Eşkâl Bankası Başkanı, Resülmal Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Fal Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşacak. Komitenin düzentileme asıllar ve esasları üyesi bulunan gurur ve kuruluşların görüşü alınarak Kaynak ve Maliye Bakanlığı vasıtasıyla belirlenecek.

Güçlükle ve amiyane ölçekli işletmeler, akışkanlık sıkıntısını karşılamak ve istihdamı bakmak amacıyla ilave yerine istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri müstelzim sigorta primlerinin, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları emniyet getiri yahut kar payı bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda yüreklilik garanti kurumlarınca yüreklilik getiri veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sağlanan itimat Nema veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu yön kapsamına giren iş yerleri ilave kendisine işe aldığı genişlik fazla beş sigortalı amacıyla bu destekten yararlanacak.

İş yeri ile ilgilendiren muhtasar ve prim bakım beyannamelerinin kanuncu süresinde verilmemesi, primlerin yasalı süresinde ödenmemesi ve SGK’ye prim, idari para cezası, bunlara ilişkin rötar cezası, rötar zammı borcu bulunması evet birlikte duruşma kararıyla yahut yapılan arama ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı namına bildirmediği, bildirilen sigortalıyı çalışarak çalıştırmadığının tespiti halinde bu destekten yararlanılamayacak.

Fakat SGK’ye olan prim, yönetsel para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve rötar zammı borçlarını talik ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme yahut yapılandırma bitmeme ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanma süresini aşmamak için destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu destekten mütezayit süre kadar yararlanmaya devam edilecek.

18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları namına BES’te repertuvar yapabilecek.

Ebeveynler, mezun organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe müteveccih taahhütte kâin ve şartları uyan dernek, vakıflar ve kasa gibi hukuksal kişiliği haiz çığır kuruluşu yahut başka tecim şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi bakımından mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki ancak içi ya üstelik sınırlı dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Fasıla 2023’e büyüklüğünde kısmen yahut tamamen BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan tutarlar sağlık vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım fail üyeler, nakil tarihinden itibaren 3 yıl içre yanlış ve ölüm haricindeki benzeri nedenle sistemden ayrılamayacak.

Aktarım fail üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu mangiz senedi kapsamında tekaütlük hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde tekaütlük hakkı kazanacağı hoşnutluk ilişkin anne ve usuller, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek.

BES’e aktarılan tutarlar, dirimlik ve kurumlar vergisi mükelleflerince henüz geçmiş harcama kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Aktarımın yapılması için gerçekleştirilen gayrimenkul veya katılma hissesi satışından gelecek kazancın, bu kapsamda dökme kısıntı çıkma fail tutarı kurumlar vergisinden ayrık olacak.

Bu kapsamla yapılan işlemler herhangi bir cins harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan nukut vezneci ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Tekaütlük sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilgili namına methal aidatı karışma her kopukluk yapılmayacak.

Teklifle, bütçe tedarik sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında itidalli vadeli izlence ve orta vadeli mali planın yegâne tıpkısı vesika haline getirilmesi ve itidalli vadeli program adı altında birleştirilmesi, bu kapsamda Kamu Mali Yönetimi ve Arama Kanunu’nun farklı maddelerinde yapılan değişiklikle “ölçülü vadeli finansal cazibe” ibarelerinin kaldırılmasına yönelik aranjman yapılıyor.

Orta vadeli izlence ve ölçülü vadeli mali planın tek bire bir vesika haline getirilerek orta vadeli izlence adı altında birleştirilmesi zımnında mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar “ılımlı vadeli programa” mamul sayılacak.

Bankacılık Kanunu ile düzenlenen Finansal Seksiyon Komisyonu, düet yapıya yöre güçleştirmek ve henüz etken tıpkısı mali balans takip ve mali kısım ihya yapısını ulaşmak için yürürlükten kaldırılıyor.

Özel Riskler Dalavere Merkezi kurulacak

Az içinden veya arsıulusal piyasalardan sigorta veya ikili sigorta teminatı bulunamayan ya bile teminat sağlanmasında gravite mevcut riskler, nükleer riskler kabil özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde amme menfaati kâin riskler için teminat terazi, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını eş güdümlü etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında teşrikimesai yapılmasını terazi, oluşturulacak havuz, kombinezon yahut teşrikimesai mekanizmalarının yürütülebilmesi için tüzel kişiliği haiz Hususi Riskler Yönetim Merkezi kurulacak.

Bu düzenlemeyle sigorta ve ikili sigorta teminatı bulunamayan riskler ve çeşni bildirme eden riskler amacıyla elan hızlı çözüm üretilebilmesi, büyüklük ekonomisinden faydalanılabilmesi amaçlanıyor. Kurulacak kullanılmamış merkezin bünyesindeki havuzların hem zat aralarında hem bile Katıksız Kıran Sigortaları Kurumu ya da Ekincilik Sigortaları Havuzu ile reasürans konusunda tesanüt ve iş birliği yapabilmelerine imkan sağlanması, havuzların birbirleri ile bu aksiyon birliğinin benzeri sonucu adına ikili sigorta primlerinin tıpkısı bölümünün yetersiz ortamında tutulması suretiyle milli menfaatlerin gözetilmesi hedefleniyor.

Çek ibraz süresinde aranjman yapılıyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında devlet genelinde makbul kısıtlamalar dikkate alınarak doğruluk kayıplarının önlenmesi için, ibraz süresinin sonuç haset 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına hamiş eden yahut ibraz süresi bu tarihler beyninde başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

Bu çeklerin belirtilen tarihler ortada ibraz edilmesi ve çek karşılığının ağız ağıza bulunması halinde ifa yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, küsurat ibraz süreleri içre ibraz edilebilecek.

Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten ilk, ibraz süresinin serencam günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler karışma) tarihleri arasına balkon fail yahut ibraz süresi bu tarihler ortada başlayan çekler itibarıyla yapılan ibraz, ifa ve özge işler sebebiyle ilgililerin hukuki, yönetsel, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Teklifle, Gün Doğusu Anadolu Projesi, Şarki Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Nahiye Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç kat ile merbut tevessül etmek için beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı izinli olacak.

İhdas edilen maddeler

Komisyon görüşmelerinde, teklife önergeyle üç husus ihdas edildi.

Kovid-19’un huysuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için düzenleme yapılıyor.

Buna bakarak, ilgili bakanlıklar eliyle üstünde turizm tesisleri cereyan etmek amacıyla adlarına amme arazisi tahsis edilen Ekin ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; direnç hakkı yapılış edilip edilmediğine yahut istimal izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Sülale 2021 tarihi ile 21 Antrakt 2021 tarihi arasındaki dönemde öğrenim edilmesi gereken kira, kesme cevaz, kesin tahsis, dayanma hakkı, istimal izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve paylarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri zımnında Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından ekolojik ortam bire bir dönemde öğrenim edilmesi gereken ecrimisillerin ifa süreleri, müracaat şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir remiks veya repo uygulanmadan öğrenim edilecek. Bu döneme ait öğrenim edilen bedeller reddetme edilmeyecek.

Siyasal partilerin Kanunuesasi Mahkemesine verdiği “kesin hesapları”nda sabık “yüz milyon lira” ifadesi, “bin ilkokul beniz lira” yerine değiştiriliyor.

Yapılan değişikliğe bakarak, politik partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş kâin stabil hesap ile tümen kalıp ve sadık ilçeleri bile havi iller teşkilatının değişmez hesaplarının onaylı birer örneğini haziran kocaoğlan sonuna büyüklüğünde Esas Mahkemesine ve hikmet üzere Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcılığına atfetmek zorunda olacak. Bu belgelere, ilgili politik partinin tıpkı adisyon döneminde edindiği emlak ve değeri bin beş yüz lirayı aşan söylenegelmiş malların, taşınır kıymetlerin ve değme cins hakların değerleri ile iktisap tarihlerini ve şekillerini bile belirten listeleri eklenecek.

Ayrıca eklenen tıpkı değişik maddeyle de Siyasal Partiler Kanunu’nda yapılacak bu değişiklikle ahenktar namına akçasal değerin seçkin sene baştan değerleme oranında artırılmasına müteveccih düzenleme yapılıyor.

Share: